Generella villkor

om användning av websidan - Personuppgiftspolicy

Denna hemsida och dess innehåll är utarbetat, utvecklat och ägs av SKIOLD A/S. Hemsidan kan enbart användas enligt nedanstående villkor. Använder du hemsidan accepterar du också dessa villkor.

 

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder SKIOLD som lämnas in till oss, eller SKIOLD som samlas in av oss online (med hjälp av cookies). SKIOLD kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Personuppgiftsansvarig kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här. SKIOLD kommer att behandla följande personliga uppgifter:

 • [Namn, adress, telefonnummer, e-post] OBS se till att detta är korrekt angivet i varje enskilt fall för att behandla en förfrågan när du fyller formuläret på vår hemsida www.skiold.com/se
 • Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats
 • Om du kontaktar SKIOLD , lagrar vi korrespondens eller kommentarer, för att ge bättre service om du kontaktar SKIOLD igen.

Laglighet i behandlingen

SKIOLD kommer att:

 • Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på et öppet sätt.
 • Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som det samlas in och används för.
 • Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.
 • Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på SKIOLD, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.
 • Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål om Personuppgiftsansvarig informeras eller annars blir medveten om felaktig information.
 • Vid förfrågan radera SKIOLD utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen,
 • Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
 • På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av SKIOLD i en sedvanlig och maskinläsbar form.

 

Rättslig grund för behandling

Personuppgiftsansvarig samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit samtycke. Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan Dig och SKIOLD , kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla SKIOLD åtaganden enligt det aktuella avtalet. SKIOLD kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån SKIOLD är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.

 

Personuppgiftsbiträde

SKIOLD låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från SKIOLD. Personuppgiftsbiträdet behandlar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.

Cookies - Är tredje part oavsett

SKIOLD använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket. Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

Säkerhet

SKIOLD säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina SKIOLD mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada. SKIOLD använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar i denna sekretesspolicy

SKIOLD förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer at publiceras på SKIOLDs hemsida. SKIOLD A/S stiller udelukkende denne hjemmeside til rådighed som en service og som informationskilde. Informationerne skaber ikke noget aftalegrundlag mellem brugeren og SKIOLD A/S.  Informationerne på denne hjemmeside er af generel karakter og søger ikke at løse individuelle eller konkrete rådgivningsbehov. Før du benytter informationer fra hjemmesiden, opfordres du til at søge personlig assistance og rådgivning fra SKIOLD A/S.

Generella villkor - Dansk

SKIOLD er meget omhyggelig med oprettelse og vedligeholdelse af denne hjemmeside og med at sørge for, at indholdet, som for eksempel produktbeskrivelser, er korrekt og ajourført. Indholdet af denne hjemmeside er dog udsat for hyppige ændringer uden forudgående varsel. SKIOLD garanterer derfor ikke for, at indholdet er korrekt og ajourført. Besøgende på denne hjemmeside accepterer, at SKIOLD er fritaget for ethvert ansvar for hjemmesidens indhold, software eller for nogen brug, der gøres af den.

Oplysningerne på denne hjemmeside er alene beregnet til almen orientering.

Copyright
Du er velkommen til at downloade materiale, der vises på denne hjemmeside, til ikke-kommerciel og personlig brug forudsat, at du overholder og ikke ændrer ved meddelelser om ophavsret, varemærker og ejendomsrettigheder. Du må dog ikke på nogen måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra SKIOLD A/S. kopiere, reproducere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet af denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd eller video til offentlige eller kommercielle formål.

Varemærker
De varemærker og logoer, der vises på denne hjemmeside, tilhører SKIOLD A/S. Offentliggørelsen af indholdet på denne hjemmeside kan på ingen måde opfattes som tilladelse, hverken stiltiende eller på anden måde, til at anvende de viste varemærker uden forudgående skriftlig tilladelse fra SKIOLD A/S. De viste varemærker og andet indhold på denne hjemmeside må udelukkende anvendes i henhold til nærværende Vilkår.

Kommunikation
Enhver form for kommunikation eller materiale, som du sender til eller om hjemmesiden via e-mail eller på anden måde, bliver behandlet som ikke fortroligt og ikke ophavsretligt beskyttet. Disse oplysninger kan bruges uden begrænsninger eller betaling fra SKIOLD A/S og virksomhedens tilknyttede selskaber og er at betragte som virksomhedens ejendom, så snart de kommer virksomheden i hænde. Det er forbudt i enhver form at sende eller overføre materiale til/fra denne Hjemmeside, som måtte være ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk eller på nogen måde i strid med nogen lovbestemmelse.

Links til og fra andre materialer
Denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, som drives af tredjemand. Disse links er alene ment som en service til dig. SKIOLD A/S fraskriver sig enhver kontrol over, forbindelse med eller billigelse af hjemmesider, som denne hjemmeside er linket til. SKIOLD forbeholder sig ensidigt retten til når som helst at slette et hvilken som helst link eller et hvilket som helst linket program. Hvis du ønsker at besøge nogen af tredjemands hjemmesider, som er linket til denne hjemmeside, sker dette på dit eget ansvar.

Ansvarsfraskrivelse
Vi har forsøgt at vedligeholde informationer, software og øvrige servicer på denne hjemmeside så korrekt som muligt, men gør opmærksom på, at hjemmesiden kan indeholde fejl. SKIOLD A/S fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne fejl.

Alt materiale samt indhold offentliggjort på denne hjemmeside er stillet til rådighed som de er og forefindes uden garanti af nogen art, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER GARANTI FOR SALGBARHED, IKKE AT KRÆNKE ANDRES IMMATERIELLE RETTIGHEDER ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

SKIOLD A/S giver ikke nogen garanti for, at hjemmesiden eller servicer stillet til rådighed på denne af enten SKIOLD A/S eller på vegne SKIOLD A/S (inkl. download af software og manualer) vil opfylde dine behov, vil kunne benyttes uden afbrydelser, være sikker og uden fejl, eller at hjemmesiden eller serverne benyttet af SKIOLD A/S er fri for virus og konstant vil kunne benyttes.

SKIOLD A/S fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte, følge-, pønalt begrundede og særlige eller andre skader, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade, herunder skade, der opstår som følge af brugs-, data- eller driftstab, uanset der er tale om kontraktretlige forhold, misligholdelse eller ansvarspådragende handling, som resultat af adgang til, brug af eller tillid til noget indhold på denne hjemmeside eller på tredjemands hjemmesider, som er direkte eller indirekte tilgængelig via denne hjemmeside.

SKIOLD A/S påtager sig heller intet ansvar for, og kan ikke holdes erstatningspligtig for eventuelle skader eller vira på dit computerudstyr eller andre ejendele som følge af adgang til eller brug af denne hjemmeside eller ved overførsel af materialer, data, tekst, billeder, video eller lyd fra denne hjemmeside, eller med oprindelse fra denne hjemmeside. SKIOLD A/S er ikke ansvarlig for tab af hardware, software eller filer, hvor tabet skyldes brug af denne hjemmeside.

SKIOLD A/S kan ikke påtage sig ansvaret for og har ikke nogen relation til andre hjemmesider, som denne hjemmeside måtte linke til og andre hjemmesider, som måtte linke til denne hjemmeside. SKIOLD A/S fralægger sig ethvert ansvar for tab, skade, krav, erstatningsansvar eller skadeserstatning af enhver art som resultat af adgang til, brug af eller tillid til noget indhold på denne hjemmeside eller på tredjemands hjemmesider, som er direkte eller indirekte tilgængelig via denne hjemmeside.

Du skal være opmærksom på at, af praktiske hensyn betragtes materiale, som SKIOLD A/S måtte modtage gennem denne webside, som almindeligt tilgængelig. SKIOLD A/S er derfor berettiget til at gengive, bruge, ændre og overdrage materialet uden begrænsninger - dette gælder også ideer til produkter, produktionsmetoder eller know-how, som måtte være indeholdt i materialet.

Lovvalg og værneting 
Disse Vilkår og indholdet på denne hjemmeside reguleres udelukkende af dansk ret uden hensyntagen til uoverensstemmelser mellem lovregler. Enhver strid, som opstår som følge af eller i forbindelse med disse Vilkår og Beskyttelse af Persondata, vil, hvis der ikke kan opnås en mindelig ordning, alene blive afgjort af de danske domstole i København, Danmark.

Markeder 

De viste produkter sælges ikke nødvendigvis på alle markeder. SKIOLD A/S forbeholder sig retten til at beslutte hvilke produkter, der afsættes på de enkelte markeder. 

SKIOLD A/S