dosing system

Dräktighetsboxar

Lösningar för en framgångsrik grisproduktion

I betäcknings- och dräktighetsavdelningarna tillbringar suggorna större delen av sitt reproduktiva liv, och det är i dessa avsnitt som skapandet av goda resultat i hela
suggans team skapas. Väl utformade betäcknings- och dräktighetsavdelningar ger optimala förutsättningar för reproduktion, säkerställer god djurvälfärd och ger bra arbetsförhållanden för personalen.

Betäcknings- och dräktighetsavdelningar utformas med fokus på djurflöde och logistik i besättningen och kan anpassas för integrering av unga hondjur. Enheterna utsätts för stor påverkan och belastning från djuren, vilket ställer stora krav på styrka och hållbarhet hos inhysningssystemet i dessa sektioner.

Betäckningsenheten kan anpassas för individuellt inhysda suggor eller för lösgående suggor. Individuell inhysning av suggorna är ett utrymmesbesparande och tillförlitligt system som ger en god överblick över alla djur. I ett lösdriftssystem, där suggorna hålls i grupper, kan enheten organiseras med boxar, vilket ger suggorna frihet att gå in i och ut ur boxarna när det behövs. Lösdriftssystem bör etableras med fokus på halkfria ytor i vilo- och aktivitetsområdet för att förhindra skador när suggorna interagerar med varandra.

Dräktighetsenheten ska anpassas för lösgående suggor i grupp, med hänsyn till suggornas naturliga sociala beteende. De enskilda boxarna ska vara utformade med en ren och torr viloplats samt en aktivitets- och gödselplats. Boxarna kan utformas med lågt placerade viloväggar för att säkerställa goda vilomöjligheter för alla suggor och för att säkerställa bättre gödselbeteende, vilket ger en optimerad boxhygien.

Design av pennor

Utformningen av en box har stort inflytande på grisarnas prestation och välbefinnande. En bra boxdesign möjliggör hög produktivitet genom att ge grisarna god tillgång till foder och vatten samt funktioner som stödjer deras naturliga och sociala beteende. Utformningen av boxarna gör också skillnad för personalen och rätt utformning gör arbetet enklare och mer effektivt.

Dräktighetsavdelningen kan arrangeras med elektronisk suggutfodring (ESF) för gyltor och suggor i antingen dynamiska eller stabila grupper. Boxarna i en ESF-enhet dimensioneras efter antalet suggor och gyltor - och är utformade med en väldefinierad viloplats och gödselplats.

Vatten

Vatten är viktigt - och särskilt för suggan eftersom vattenförbrukningen har en direkt inverkan på dräktighetsperioden. Därför har både tillgången till vatten och vattnets kvalitet och kvantitet en inverkan på produktionseffektiviteten. Flera faktorer påverkar vattenbehovet, t.ex. fodrets sammansättning, den allmänna hälsan samt temperatur- och klimatförhållanden. Vatten kan tillföras via AquaLevel med stort tråg, dricksventiler eller koppar. I allmänhet behöver en dräktig sugga 12-20 liter vatten per dag.

Ventilation, värme och kylning

Klimatet i betäcknings- och dräktighetsavdelningen är av stor betydelse för välbefinnandet och hälsan hos både suggor och smågrisar. Därför arbetar SKIOLD kontinuerligt med att minimera energiförbrukningen och optimera tillförlitligheten för alla våra klimatsystem. SKIOLD är en totalleverantör av ventilation för grisgårdar; undertryck, lika tryck, diffust tryck, kombidiffus samt tunnelventilation. SKIOLDVisioVent styr alla klimatlösningar som omfattar diffus ventilation, kontrollerat luftintag, tunnel- och kombitunnelventilation, samt uppvärmning, blötläggning, högtryckskylning och sprinkling.

Golv

Golvet har stor betydelse för djurens hälsa och välbefinnande i boxen, men det kan också påverka grisarnas beteende.Golvet kan kombineras på många olika sätt för att ta hänsyn till grisarna, personalen och miljön, och vad som är rätt lösning är inte alltid detsamma från gård till gård.

 

Kontakta oss för mer information